سمعک های هوشمند مجهز به فن اوری پوشاندن وزوز

در سمعک های جدید علاوه بر تقویت صدا و پردازش ان که در همه سمعکهای دیجیتال انجام میشود

بیشتر