لنز گوش چیست؟

سمعک دستگاه الکترواکوستیکی است که برای تقویت صدا طراحی شده است.هدف این دستگاه افزایش قابلیت فهم گفتار و اصلاح کم شنوایی اندازه گیری شده به وسیله ادیومتری می باشد.پیشرفت زیادی در زمینه کوچک سازی و افزایش پردازش دیجیتال سیگنال در دهه ی اخیر صورت گرفته است ولی همه افراد نمی توانند بهره کافی از سمعک های معمول داشته باشند.

بیشتر