سمعک دیجیتال قابل برنامه ریزی است

سمعک دیجیتال قابل برنامه ریزی است و تک تک اجزای فرکانسی صدایی که وارد سمعک می شود، به صورت جداگانه در قالب باند و کانال تنظیم می شوند.

بیشتر