سمعک وسیله الکترونیکی است به منظور کمک به بهبود شنوایی در افرادی که دچار مشکلاتی در شنیدن هستن. بهترین سمعک برای هر فرد متفاوت است، بهترین سمعک ها آنهایی هستند که کاربر در استفاده از آن احساس راحتی کند. سمعک تنها یک تقویت کننده صدای ساده نیست بلکه سمعک طراحی پیچیده ای برای برطرف کردن نیازهای شنوایی شما دارد.

مطالب مرتبط با سمعک