سمعک های هوشمند مجهز به فن اوری پوشاندن وزوز

تینیتوس یا وزوز گوش صدای ناخوشایندی است که بسیاری از مردم را رنج میدهد .این صدا میتواند نشانه ای از مشکلات دیگر باشد و به عنوان یک بیماری تلقی نمیشود. در سمعک های جدید علاوه بر تقویت صدا و پردازش ان که در همه سمعکهای دیجیتال انجام میشود.

سمعک های هوشمند مجهز به فن اوری پوشاندن وزوز

تینیتوس یا وزوز گوش صدای ناخوشایندی است که بسیاری از مردم را رنج میدهد .این صدا میتواند نشانه ای از مشکلات دیگر باشد و به عنوان یک بیماری تلقی نمیشود. در سمعک های جدید علاوه بر تقویت صدا و پردازش ان که در همه سمعکهای دیجیتال انجام میشود با اضافه کردن پترن های صوتی خاص در کنار تینیتوس و وزوز گوش صداهای وزوز کم شده یا حذف میشود وبدین شکل تحمل صدای وزوز برای بیماران قابل تحمل میشود.

برای این هدف از دو روش مختلف استفاده میشود.

روش 1  پرت  کردن حواس از صدای وزوز

tinitus distraction

در این روش صدایی با باند پهن تولید میشود که باعث میشود حواس بیمار از صدای وزوز ازار دهنده پرت شود شدت این صدا از صدای وزوز  پایین تر است و بصورت دو گوشی  ارایه میشود .

برنامه هایی برای استفاده از نویز سفید وایت نویز بصورت پیش فرض  در سمعکهای جدید وجود دارد .

نویز سفید شامل صدایی ممتد در طیف فرکانسی وسیع میباشد .

این الگوهای صوتی معمولا در پوشش صدای وزوز ایجاد میشود 

برای پوشاندن وزوز در فرکانسهای خاص در سمعکهای مختلف تا بیست کانال تنظیمی توسط ژنراتور صدا مشخص شده است

ماسک کردن وزوز

در این روش شدت وزوز و نوع ان اندازه گیری و مشخص میشود

در این روش صدایی مشابه و نزدیک به فرکانس وزوز گوش تولید میشود  که شدت ان از صدای وزوز گوش فرد کمتر است

با اضافه کردن فرکانسهای دیگر به سبگنال وزوز احساس شنیدن صدا اسان تر میگرد   استفاده از این روش برای بیماران با صدای تینیتوس شدید و ازار دهنده بسیار مفید است و باعث  راحت شدن سریع فرد از صدای وزوز خواهد شد .تحقیقات  جدید نشان میدهد روش پرت کردن حواس در طولانی مدت بسیار موثر  خواهدبود.

سمعک سایه