لزوم توانبخشی با سمعک - مروری بر آسیب شناسی شنوایی در سالمندان

کم شنوایی مشکل شایعی در جامعهمدرن و ناشی از اثرات ترکیبی صدای بلند، سالمندی، بیماری ھا و داروھا و توارث است. بر اساس آمار سازمان جھانی بھداشت )WHO( در سال ٢٠٠۵، ٢٧٨ میلیون نفر در دنیا کاھش شنوایی متوسط تا عمیق در دو گوش داشتهاند. شیوع کم شنوایی با افزایش سن افزایش می یابد. تقریبا 31.4 درصد افراد بالای ۶۵ سال و ۴٠ تا ۵٠ درصد افراد ٧۵ سال و بالاتر کم شنوایی دارند. 

آن زمان فقط یک نفر از ھر ۵ نفر محتاج سمعک، آن را تھیه می کردند. سمعک ھا در سال ھای اخیر از نظر نوع و تکنولوژی مداوما در حال تکامل بوده اند. پیشرفت ھای تکنولوژیک در سمعک ھا و دیگر وسایل و خدمات توانبخشی شنوایی، گزینهھای دردسترس برای افزایش موفقیت این وسیله را گسترش داده اند. سمعک ھای امروزی بطور قابل توجھی با اجداد مشابهشان متفاوت ھستند زیرا قابلیت پردازش دیجیتال سیگنال بسیاری از مشخصات تطابقی و یا اتوماتیک را ارتقا بخشیده است. از جملهفواید سمعک ھای دیجیتال بھبود کیفیت صدا، برنامهھای چندگانهشنیداری برای محیط ھای شنیداری مختلف، استراتژی ھای کاھش سر و صدای پیشرفتھ، کاھش فیدبک صوتی، سازگاری با گزینهھای کنترل از راه دور، سازگاری بسیار آسان با تلفن و تلویزیون، امکان تمرکز بر گفتار شخص گوینده در جھت مطلوب و انعطاف پذیری در دستکاری فرکانس، تراکم و بھره تقویتی سمعک است. ل

لازم به ذکر است که ھدف اصلی وسایل و روش ھای توانبخشی کمک شنوایی بالا بردن نسبت سطح سیگنال بهنویز یعنی نسبت گفتار بهسر و صدای مزاحم است، و برای بھینه ساختن این امر، امروزه از تکنولوژی وایرلس )بدون سیم( مانند استفاده از مدولاسیون فرکانسی )FM(، سیستم صوتی مادون قرمز، سیستم حلقه القایی و ... در سمعک ھا یا وسایل کمی ھمراه آنھا استفاده می شود. با استفاده از این تکنولوژی ضمن تقویت صدای مطلوب، اصوات مزاحم و دور تا حد امکان حذف شده و صدای با کیفیتی به گوش شنونده ارسال می گردد.

بنابراین امروزه شاھد استفاده روزافزون از سمعک با اشتیاق بیشتر و دسترسی آسان تری ھستیم. عدم استفاده بموقع از سمعک در سالمندان موجب تحلیل تدریجی سیستم عصبی شنوایی شده و متاسفانهتشدید کم شنوایی حاصل از آن غیر قابل برگشت خواھد بود. برعکس، استفاده از سمعک در سالمندان ضمن تقویت اصوات و کمک به شنیدن، از طریق بازگرداندن حس اعتماد بهنفس در سالمند و بازگرداندن او به اجتماع و جلوگیری از انزواطلبی، روند دمانس یا زوال عقل که با آلزایمر در ارتباط است را به تعویق می اندازد.

لزوم استفاده سمعک در سالمندان

سمعک سایه