آگاهی از وضعیت شنواییمان

ازبین پنج حس ما، حس شنوایی دارای اهمیت بالاتری بوده و در صورت محرومیت از آن،ارتباط ما با کسانی که دوستشان داریم و به طور کلی با جهان پیرامون قطع میگردد. تمام صداهایی را که به صورت روزمره میشنوید به خاطر بیاورید. صحبت کردن با دوستان، خنده کودکان، آهنگ موردعلاقه تان و … اگردقت کنید میبینید که اصوات به زندگی شما معنا بخشنیده و برای شما نیرو بخش خواهند بود. حس شنوایی علاوه بر اینکه به ما کمک میکند تا با دیگران ارتباط برقرارکنیم، باعث ایجاد امنیت نیز میشود. صدای آژیر خطر، صدای بوق ممتد یک ماشین، صدای کمک خواستن یک کودک و … تنها مثالهایی هستند که نشان میدهند این توانایی تا چه میزان پر اهمیت است؟ ما در تمام موارد زندگی برحس شنوایی خود تکیه میکنیم و با دانستن این نکته باید ازآن مراقبت کنیم. کم شنوایی به اندازه ی تدریجی افزایش مییابد که فرد کم شنواممکن است آخرین فردی باشد که ازمشکل خود باخبر میشود. درواقع، گاهی بستگان، دوستان و یا همکاران شما، زودتر از خودتان متوجه مشکل شما میشوند. آنها ممکن است خطاب به شما بگویند: «چرابه حرفهای من خوب گوش نمیدهی؟» و یا، ازاینکه شما صدای تلویزیون را بلند میکنید، آزرده شوند. حتی ممکن است از اینکه شما به صدای تلفن یا زنگ درب توجهی نشان نمیدهید. متعجب شوند. معمولاً مشکل اصلی، کم شنوایی نیست، بلکه اقدامات دیرهنگام برای جبران آناست. برای جلوگیری ازاین موارد، شما باید شنوایی خود را بررسی نموده واز وضعیت شنوایی خودآگاهی یابید.

آیا میدانستید بیش از 500 میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به کم شنوایی هستند و نیمی از انها در سنین میانسالی قرار دارند

شنوایی شما چگونه تغییر میکند؟

حتی با وجود کم شنوایی ممکن است بسیاری ازاصوات، مثل صدای ماشین چمن زنی و … قابل شنیدن باشندولی شنیدن صداهای آهسته تربرای شما دشوارباشد. به صدای زنان وکودکان دقت کنید. گاهی به دلیل کم شنوایی،فهمیدن جملات گوینده زن وکودک دشواراست ولی ممکن است درشنیدن صدای مردان مشکلی نداشته باشید.
باگذشت زمان. شنوایی شروع به ضعیف شدن میکند. این کاهش،حتی ازدوران نوجوانی شروع میشود. اماازآنجاکه این روند بسیارتدریجی اتفاق می افتد شما متوجه آن نخواهید شد.
دانستن این مطالب به شماکمک میکندتابیشتربه عکسالعمل های خودحساس شوید. اگرازدیگران میخواهید تا حرفشان راتکرارکنند یادر محیطهای شلوغ درک کلمات برایتان مشکل میشود،وقت آن رسیده تا شنوایی خودرا ارزیابی نمایید.


کاهش درک گفتار

چه چیزی باعث میشود،که شما نتوانید گفتار را که متشکل از صداهایی با فرکانسهای متفاوت است رابه راحتی درک کنید. معمولاً اصوات زیر با شدت پایین،تحت تأثیراصوات بم با شدت بالاتر قرار میگیرند. مثلاً کلمه سارا،دارا شنیده میشود. بنابراین اغلب در محیطهای مختلف مختلف فشار زیادی شده سعی میکند کلمات گوینده راحدس بزنید.
درجلسات ومحافل عمومی،مجبورخواهیدبودازدیگران بخواهید جمله گوینده رابرای شما تکرار کنند. گاهی ممکن است شمااطرافیانتان رابه خاطر پچپچ کردن،سرزنش کنید. به تدریج برقراری ارتباط برای شمادشوار میشود تااینکه کمکم سعی خواهیدنمودبه خاطر مشکل شنواییتان ازفعالیتهای اجتماعی دوری کنید.

علائم کم شنوایی

سمعک سایه