تاثیرات کم شنوایی

تأثیرات روانی کم شنوایی

همه ماعلاقه مندیم بر زندگی خود کنترل داشته و بتوانیم با بستگان فامیل خود به خوبی ارتباط برقرارکنیم. اما وقتی شما به دنبال رفع مشکل شنوایی خود نباشید، همه این روابط میتوانند تحت تأثیر قرارگیرند. شما ممکن است دورهای ازاحساسات مختلف ازنگرانی و اضطراب تا ناراحتی و احساس تنهایی را تجربه کنید و یا زود احساس خستگی کرده و انرژی بیشتری را برای تمرکز کرد صرف کنید. درصورتی که به مشکل شنوایی رسیدگی نشود، کم شنوایی میتواند باعث جدایی فرد ازاجتماع و افسردگی شود. خوشبختانه، راه هایی وجود دارد تا بتوانید بر این مشکلات فایق آیید. تحقیقات نشان میدهند که درمان کم شنوایی، تأثیرمثبتی بر وضعیت فیزیکی و روانی فرد کم شنوا دارد. تأثیر کم شنوایی در زندگی فردکم شنوا، کم شنوایی تنها زندگی خود شما را تحت تأثیرقرار نمیدهد: بلکه بر زندگی تمامی افرادی که با شما ارتباط دارند، تأثیرمیگذارد. تصورکنید با یکی ازبهترین دوستان خود مشغول صرف شام هستید. شما تمام سعی خودرامیکنید تا متوجه تمامی حرفهای وی شوید. ولی برخی صحبتهای برای شما واضح نیستند. دوستان وبستگان شما همواره سعی میکنند شما را همراهی کنندولی آنها واقعیت مشکل شما رادرک نکرده وممکن است همیشه انرژی وزمان کافی برای کمک به شما را نداشته باشند. قبل ازاینکه حوصله آنها تمام شود،بهترنیست برای درمان کم شنواییتان فکری کنید؟

 

تاثیرات کم شنوایی
آیا میدانستید که کم شنوایی در صورتی که درمان نشود می تواند باعث مشکلات روانی و اجتماعی شود؟در این مورد روابط بین فردی تحت تاثیر قرار گرفته اعتماد به نفس فرد کاهش می یابد و احساس تنهایی بر فرد غالب میشود؟

 

سمعک سایه